Isikuandmete töötlemise tingimused

Alljärgnevad isikuandmete töötlemise põhimõtted sätestavad füüsilise isiku (Kliendi) andmete töötlemise põhialused ja korra suhetes Farron Tehnika OÜ-ga (edaspidi nimetatud FARRON).

Isikuandmete töötlejad

Vastutav töötleja on FARRON (registrikood 12204374, aadress Männituka tee 14, Saku alevik, Saku vald, Harjumaa 75501), kes töötleb ise ja/või kelle ülesandel töödeldakse isikuandmeid vastavalt käesolevale isikuandmete töötlemise põhimõtetele.

Volitatud töötleja on edasimüüja või hooldetöökoda, kes töötleb andmeid FARRONiga sõlmitud lepingu alusel ja kooskõlas käesoleva isikuandmete töötlemise põhimõtetega. Nimekiri aktsepteeritud edasimüüjatest ja volitatud hooldetöökodadest on avaldatud interneti leheküljel www.stihl.ee.

Töödeldavad isikuandmed

Isikuandmeteks on mistahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta (nt ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, postiaadress, e-posti aadress ja päringu-, tagasiside- või e-kirja sisu), mis FARRON on tehingute käigus või tehingusse astumise nõusoleku või kinnituse kaudu teada saanud.

Isikuandmete töötlemine

FARRON töötleb füüsiliste isikute (Klientide) andmeid, kes ostavad otse või edasimüüjate kaudu FARRONi pakkutavaid tooteid ja/või kasutavad FARRONi poolt atesteeritud edasimüüjate- või hooldetöökodade teenuseid seadmete hoolduseks või remondiks või astuvad muul eesmärgil FARRONiga tehingusse (nt toote garantii).

Volitatud töötlejaga tehingusse astumisega või tehingusse astumise nõusoleku või kinnituse andmisel, annab Klient Volitatud töötlejale nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks kooskõlas käesoleva isikuandmete töötlemise põhimõtetega.

Isikuandmete töötlemiseks on igasugune toiming tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku andmetega (s.o andmetega, mida on võimalik seostada konkreetse füüsilise isikuga), sh isikuandmete kogumine, salvestamine andmebaasis, säilitamine, süstematiseerimine, analüüsimine, muutmine, kustutamine, edastamine, andmetele juurdepääsu võimaldamine, ristkasutus, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine.

Vastutaval- ja Volitatud töötlejal on eeltoodule lisaks õigus salvestada ja säilitada kõiki sidevahendite (e-posti, telefoni vms) teel antud Kliendi teateid ja korraldusi nende taasesitamise eesmärgil, samuti teha muid toimingud õigusrikkumiste vältimiseks, mis võivad sisaldada Klientide isikuandmeid (müügisalongide- ja hooldetöökodade turvasalvestised vms).

Isikuandmete töötlemise eesmärk

Vastutav töötleja FARRON töötleb isikuandmeid selleks, et:

  • täita Klientide ees võetud lepingulisi kohustusi toodete edastamisel ja teenuste osutamisel;
  • täita Klientide ees võetud lepingulisi kohustusi seoses toodete remondi-, hoolduse- ja garantiiga;
  • arendada igapäevast äritegevust ja töötada välja uusi tooteid ning teenusteid (nt kliendiküsitlused, meeldetuletused, andmeanalüüsid, turu-uuringud jms);
  • hoida ära õigusrikkumisi või kahjude tekkimist või tagada nõuete täitmine (nt andmete edastamine kohtule ja õiguskaitseorganitele);
  • Klientide eelneval nõusolekul pakkuda neile otseturundusena Vastutava töötleja nimel vahendatavaid tooteid ja teenuseid (nt uute toodete ja/või teenuste, hooldus- ja tootealase info, kliendilehe, uudiskirjade vms pakkumine e-posti või SMS teel).

Volitatud töötleja töötleb isikuandmeid eelviidatud eesmärkide saavutamiseks ja järgib seejuures käesolevaid isikuandmete töötlemise põhimõtteid. Volitatud töötleja ei anna kolmandatele isikutele üle Klientide isikuandmeid.

Nõusolek isikuandmete töötlemiseks

Kliendi eelnevalt antud nõusolekul võidakse talle otseturunduse eesmärgil elektrooniliste sidekanalite (e-post, SMS) kaudu edastada turundusliku sisuga materjale (nt uute toodete ja/või teenuste kohta, erinevate hooldusalaste nõuannete ja nippide kohta, kampaaniapakkumiste ja loosimiste kohta vms), otse FARRONi poolt või lepingulise teenusepakkuja vahendusel.

Kliendil on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, samuti keelduda eelnimetatud reklaamist ja pakkumistest, saates vastava avalduse e-posti aadressile farron.tehnika@farron.ee. Samuti on info reklaamist ja pakkumistest loobumise võimaluste kohta esitatud ka edastatud reklaami või pakkumise juures.

Isikuandmete kaitse

Vastutav- ja volitatud töötleja tagavad isikuandmete kaitse nende töötlemise käigus, kasutades selleks tõhusaid ja asjakohaseid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnilisi turvameetmeid ning vajalikke vahendeid isikuandmete konfidentsiaalsuse kaitseks.

Ligipääs isikuandmetele

FARRON säilitab isikuandmeid oma andmebaasides ning Kliendil on igal ajal õigus pääseda ligi oma isikuandmetele ja saada teavet tema andmete töötlemise kohta. Samuti on Kliendil igal ajal õigus nõuda isikuandmete ülekandmist, nende töötlemise lõpetamist, piiramist, parandamist, sulgemist ja kustutamist. Selleks tuleb saata vastav avaldus e-posti aadressile farron.tehnika@farron.ee.

Sellisel juhul töötleb FARRON isikuandmeid edasi üksnes juhul, kui isikuandmete töötlemiseks on olemas õigustatud huvi (nt. õigusrikkumiste- ja kahjude ärahoidmine, nõuete täitmise tagamine vms).

Kogutavate isikuandmete ulatus

Isikuandmeid koguvad Vastutav- ja volitatud töötleja vaid ulatuses, mis on vajalik eelkirjeldatud eesmärkide saavutamiseks. Kogutavad isikuandmed peavad olema asjakohased, täielikud ja vajalikud seatud andmetöötluse eesmärgi saavutamiseks.

Küsimuste ja avalduste korral isikuandmete töötlemise osas palume saata kiri e-posti aadressile farron.tehnika@farron.ee.