Garantiitingimused

 

 1. Müüja annab seadmele garantii, mille tähtaeg on majandus- ja kutsetegevuses tegutseva ostja puhul (juriidiline isik) 12 kuud alates seadme ostjale üleandmisest ning tarbija puhul (füüsiline isik) 24 kuud seadme ostjale üleandmisest, kusjuures eeldatakse, et üleandmise ajal on originaalmüügidokumendilt nähtuv ostukuupäev. Garantii kehtivusalaks on Eesti Vabariik
 2. Vastavalt VÕS§ 218 lg-le 2 eeldatakse tarbijale müügi puhul, et kuue kuu jooksul asja üleandmise päevast ilmnenud mittevastavus oli olemas juba üleandmise ajal ehk eeldame, et asi oli juba ostes defektne ning võimalikud tootmisdefekti väljaselgitamiseks kantud kulud (sh. ekspertiis) katab Müüja. Ülejäänud 18 kuu jooksul eeldatakse, et asja mittevastavus on tekkinud kasutamise käigus ning tõendamiskoormus, sh tootmisdefekti väljaselgitamiseks kantud kulude katmise kohustus, lasub tarbijal, kui ekspertiisi tulemisel ilmneb, et toote purunemine ei olnud tingitud tootedefektist. Majandus- ja kutsetegevuses tegutseval ostjal tuleb katta tootmisdefekti väljaselgitamiseks kantud kulud kogu garantii tähtaja vältel, kui ekspertiisi tulemusel ilmneb, et toote purunemine ei olnud tingitud tootmisdefektist. Eelnimetatud tootmisdefekti väljaselgitamise kulud (käitlustasu) on välja toodud Müüja hinnakirjas
 3. Kui garantiinõuet aktsepteeritakse, teostatakse remont võimalikult kiiresti. Juhul kui seadme remonti ei ole võimalik teostada mõistliku aja jooksul, teavitatakse viivitusest ning viivituse põhjustest ostjat. Müüja ei kompenseeri seadme remondi tõttu saamata jäänud tulusid ega võimalda seadme remondi ajaks asendusseadet
 4. Kõik seadmete detailid vahetatakse garantiiaja jooksul tasuta välja, kui need on purunenud materjali-, konstruktsiooni- või koostamisvigade tõttu. Garantii ei hõlma seadme detaile, mis on kasutuskõlbmatuks muutunud loomulikust kulumisest tingituna
 5. Garantii ei hõlma seadme töötamise seisukohalt ebaolulisi defekte (kriimustused jms.) ning defekte, mis on tingitud seadme mittesihipärasest kasutamisest, seadme kasutusjuhenditest ning ohutusnõuetest mittekinnipidamisest, puudulikust korrashoiust, väliskeskkonna muutustest ja mõjudest (niiskus, kuumus, loomulik kulumine jms), Samuti ei hõlma garantii defekte, mis on tekkinud õnnetusjuhtumi või vandalismi tagajärjel.
 6. Garantii ei hõlma seadme puhastamist, hooldamist ja reguleerimist
 7. Garantii ei kehti, kui seadmele ei ole teostatud hooldust vastavalt hooldusraamatule, kasutusjuhendile või ekspluatatsioonieeskirjadele, seadet on remonditud ja reguleeritud selleks mitteautoriseeritud hooldetöökojas, seadmes pole kasutatud remondiks originaalvaruosi, seadet pole hooldatud/kontrollitud (õhufiltri ja kütusefiltri vahetus, jahutusribide puhastus jms. mis on ära märgitud kasutusjuhendis) autoriseeritud hooldetöökojas vastavalt tootja poolt antud juhistele: tarbija puhul vähemalt kord aastas, majandus- ja kutsetegevuses tegutseva (juriidiline isik) ostja puhul vähemalt kord 3 kuu jooksul
 8. Kohe, kui ilmnevad häired seadme töös, tuleb katkestada seadme kasutamine ning võtta ühendust seadme müüjaga või STIHL autoriseeritud hooldetöökojaga. Teatada tuleb, millise seadmega on tegemist (seadme mudel, seerianumber), defekti iseloom võimalikult täpselt ning olukord, mille puhul rike ilmnes. 
 9. Garantiinõude rahuldamiseks tuleb seade esitada seisukorras, milles see oli purunemise hetkel ja komplektsena
 10. Seadet tohib garantiiaja jooksul hooldada ja remontida ainult STIHL poolt autoriseeritud hooldetöökojas. Autoriseeritud hooldetöökodade nimekirja leiate siit
 11. Garantiilepingutingimustest tulenevaid tasuta remonttöid ei tehta, kui:
  • Toode ei kuulu esmaostjale
  • Kasutaja ei teavitanud müüjat seadmel ilmnenud esmasest veast ning jätkas seadme kasutamist ja põhjustas seadmele lisakahjustusi
  • Seadmel puudub seerianumber
  • Toode pole Eestisse toodud ametliku maaletooja poolt
  • Klient on toodet modifitseerinud või selle tehasepoolset soovitatavat komplektsust muutnud
 12. Käesolevad garantiitingimused ei mõjuta tarbija seadusjärgset õigust esitada asja lepingutingimustele mittevastavuse korral pretensioon mittevastavuse kõrvaldamiseks ega muid seadusest tulenevait õigusi. Kui tarbija ei ole nõus STIHL autoriseeritud esindaja lahendusega ja jääb eriarvamusele, on tarbijal õigus pöörduda Tarbijakaitseameti tarbijavaidluste komisjoni poole (lisainfo veebilehel Tarbijakaitse ja tehnilise järelvalveamet või nõuandetelefonil 6201 707 tööpäevadel kella 10.00-15.00).

 

Kuidas käituda garantiiajal:

 • Hoia alles kõik ostu-, hoolduse- ning remondidokumendid, sh määrdeainete ja kütuse ostu tõendavad dokumendid
 • Enne seadme esmakasutamist tutvu kasutusjuhendiga
 • Esimesed 5 paagitäit lase seadmel tööta kergematel koormustel
 • Lase STIHL autoriseeritud hooldetöökojal oma seadet iga 100 töötunni või vähemalt kord (juriidilise isiku puhul iga 3 kuu tagant) aastas hooldada (kumb ennem täitub), kontrollida ja seadistada
 • Kasuta seadet tootja poolt kasutusjuhendis kirjeldatud meetoditel
 • Kasuta ainult originaalvaruosi, -lisavarustust (sh. turvavarustus, kaitsmed), -tarvikuid (sh. ketid, kettad, viilid jms) ja määrdeaineid (sh. seguõli, ketiõli, määrded). Täpsem info kasutusjuhendis
 • Veendu enne iga kasutuskorda seadme ohutuses (lõtkud, lekked) ning kasutusvalmiduses
 • Tõrgete ja kahtluste korral lõpeta koheselt töö ning pöördu lähimasse STIHL autoriseeritud hooldetöökotta
 • Puhasta seade pärast igat kasutuskorda sh: mootori jahutuskanalid (starteri avad ja silindri jahutusribid), lõikeseadeldis (juhtplaadi õlituskanalid, ketikaane- ja kaitsmete alused ning ümbrused). Puhastamisel lähtu tootja poolsetest soovitustes ja nõuetest (vt.kasutusjuhendit)
 • Hoiusta seadet kuivas ja soovitatavalt soojas ruumis. Uuri lisaks kasutusjuhendit
 • Täiendavate hooldamise-, kasutamise- ja remondiküsimustes pöördu STIHL autoriseeritud hooldetöökoja poole. Autoriseeritud hooldetöökodade nimekirja leiate siit