Garantiitingimused

GARANTIITINGIMUSED
 
 
Farron Tehnika OÜ, registrikood 12204374 (edaspidi nimetatud Garantiiandja) annab seadmele müügijärgse garantii üksnes alljärgnevatelt tingimustel.

 1. GARANTII KEHTIVUS
  1. Garantii kehtib üksnes mootorseadmetele ja nende akudele.
  2. Garantii EI KEHTI järgnevatel juhtudel:
   1.   kui klient (ostja) ei ole 30 päeva jooksul peale ostu garantiid aktiveerinud (kinnitanud tutvumist ja nõustumist käesolevate garantiitingimuste, ekspluatatsioonijuhiste ja isikuandmete töötlemise põhimõtetega);
   2.   kui seadmel puudub seerianumber;
   3.   kui seade ei ole Eestisse toodud ametliku maaletooja poolt;
   4.   kui seade ei kuulu selle esmaostjale;
   5.   kui seadme kasutaja ei teavitanud veast koheselt selle ilmnemisel ning jätkas seadme kasutamist ja põhjustas seadmele lisakahjustusi;
    toodet on modifitseeritud või selle tehasepoolset soovitatavat komplektsust muudetud;
   6.   kui seadmele ei ole teostatud hooldust vastavalt hooldusraamatule, kasutusjuhendile või ekspluatatsioonieeskirjadele;
   7.   kui seadet on remonditud ja reguleeritud Garantiiandja poolt mittevolitatud isiku või hooldetöökoja poolt;
   8.   kui seadme remondiks ei ole kasutatud originaalvaruosi;
   9.   kui seadet pole hooldatud/kontrollitud (õhufiltri ja kütusefiltri vahetus, jahutusribide puhastus jms, mis on ära märgitud kasutusjuhendis) Garantiiandja poolt volitatud hooldetöökojas järgmiselt: tarbija puhul vähemalt kord aastas ning majandus- ja kutsetegevuses tegutseva (juriidiline isik) ostja puhul vähemalt kord 3 kuu jooksul;
   10.   defektide osas, mis on tingitud seadme mittesihipärasest kasutamisest ja/või seadme kasutusjuhenditest ning ohutusnõuetest mittekinnipidamisest;
   11.   defektide osas, mis on tekkinud seadme puudulikust korrashoiust või väliskeskkonna muutustest ja mõjudest (niiskus, kuumus, loomulik kulumine jms);
   12.   defektide osas, mis on tekkinud õnnetusjuhtumi, vandalismi või seadme transpordi tagajärjel;
    seadme detailidele, mis on saanud vigastada või muutunud kasutuskõlbmatuks loomulikust kulumisest tingituna;
   13.   seadme töötamise seisukohalt ebaolulistele defektidele (kriimustused jms.);
   14.   rendiseadmetele, varuosadele, tarvikutele, riietele, aksessuaaridele, jalatsitele, lisavarustusele, turvavarustusele, õlidele, määretele ja puhastusvahenditele;
  3. Garantii ei hõlma seadme puhastamist, hooldamist ja reguleerimist.
  4. Garantiiandja ei kompenseeri seadme garantiiremondis viibimise tõttu tekkinud kahjusid, saamata jäänud tulusid ega võimalda seadme garantiiremondi ajaks asendusseadet.
 2. GARANTIITÄHTAEG JA KEHTIVUSALA
  1. Garantiitähtaeg on majandus- ja kutsetegevuses tegutseva ostja puhul (juriidiline isik) 12 kuud ning tarbija puhul (füüsiline isik) 24 kuud alates seadme ostjale üleandmisest.
  2. Vastavalt VÕS§ 218 lg-le 2 eeldatakse tarbijalemüügi puhul, et kuue kuu jooksul asja üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas juba asja üleandmise ajal ehk asi oli juba ostes defektne, mistõttu võimalikud tootmisdefekti väljaselgitamisega kaasnevad kulud (sh. ekspertiis) katab Garantiiandja. Ülejäänud 18 kuu jooksul eeldatakse, et asja lepingutingimustele mittevastavus on tekkinud kasutamise käigus ning tõendamiskoormis ja tootmisdefekti väljaselgitamisega kaasnevate kulude katmise kohustus lasub tarbijal, välja arvatud juhul, kui ekspertiisi tulemusena ilmneb, et toote purunemine oli tingitud tootedefektist.
  3. Majandus- ja kutsetegevuses tegutseval ostjal tuleb katta tootmisdefekti väljaselgitamiseks kantud kulud kogu garantiitähtaja jooksul, välja arvatud juhul, kui ekspertiisi tulemusena ilmneb, et toote purunemine oli tingitud tootedefektist. Eelnimetatud tootmisdefekti väljaselgitamise kulud (käitlustasu) on välja toodud seadme edasimüüja hinnakirjas.
  4. Tarbijalemüügi korral antakse garantiitähtajal asendatud asjale algse müügigarantiiga sama kestusega uus garantii ja asja parandamise puhul garantiitähtajal pikeneb müügigarantii parandamise aja kestuse võrra.
  5. Garantii kehtivusalaks on Eesti Vabariik.
 3. GARANTIIST TULENEVATE ÕIGUSTE KASUTAMISE KORD
  1. Kohe, kui ilmnevad häired seadme töös, tuleb katkestada seadme kasutamine ja pöörduda Garantiiandja poolt aktsepteeritud edasimüüja või volitatud hooldetöökoja poole. Nimekiri aktsepteeritud edasimüüjatest ning volitatud hooldetöökodadest on avaldatud interneti leheküljel STIHL ametlikud edasimüüjad Eestis.  
  2. Garantiinõude rahuldamiseks tuleb seade esitada seisukorras, milles see oli purunemise hetkel ja komplektsena. Teatada tuleb, millise seadmega on tegemist (seadme mudel, seerianumber), kirjeldada defekti iseloomu võimalikult täpselt ning selgitada rikke tekkimise asjaolusid.
  3. Kui garantiinõuet edasimüüja või volitatud hooldetöökoja poolt aktsepteeritakse, teostatakse garantiiremont esimesel võimalusel. Juhul kui seadme garantiiremonti ei ole võimalik teostada mõistliku aja jooksul, teavitatakse viivitusest ning viivituse põhjustest ostjat ning lepitakse kokku esimene võimalik aeg garantiiremondi teostamiseks.
  4. Kõik seadmete detailid parandatakse või asendatakse garantiitähtaja jooksul tasuta, kui need on purunenud materjali-, konstruktsiooni- või koostamisvigade tõttu.
 4. TARBIJA ÕIGUSTE TAGAMINE
  1. Käesolevad garantiitingimused ei mõjuta tarbija seadusjärgset õigust esitada asja lepingutingimustele mittevastavuse korral pretensioon mittevastavuse kõrvaldamiseks ega muid seadusest tulenevait õigusi. Kui tarbija ei ole nõus STIHL autoriseeritud esindaja lahendusega ja jääb eriarvamusele, on tarbijal õigus pöörduda Tarbijakaitseameti tarbijavaidluste komisjoni poole (lisainfo veebilehel tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon või nõuandetelefonil 6201 707 tööpäevadel kella 10.00-15.00).
 5. JUHISED KÄITUMISEKS GARANTIIAJAL
  1. Seadet tohib garantiiaja jooksul hooldada ja remontida ainult STIHL poolt autoriseeritud hooldetöökojas. Autoriseeritud hooldetöökodade nimekirja leiab aadressilt STIHL ametlikud edasimüüjad Eestis
  2. Hoia alles kõik ostu-, hoolduse- ning remondidokumendid, sh määrdeainete ja kütuse ostu tõendavad dokumendid.
  3. Enne seadme esmakasutamist tutvu kasutusjuhendiga.
  4. Esimesed 5 paagitäit lase seadmel tööta kergematel koormustel.
  5. Lase STIHL autoriseeritud hooldetöökojal oma seadet iga 100 töötunni või vähemalt kord (juriidilise isiku puhul iga 3 kuu tagant) aastas hooldada (kumb ennem täitub), kontrollida ja seadistada.
  6. Kasuta seadet tootja poolt kasutusjuhendis kirjeldatud meetoditel.
  7. Kasuta ainult originaalvaruosi, -lisavarustust (sh. turvavarustus, kaitsmed), -tarvikuid (sh. ketid, kettad, viilid jms) ja määrdeaineid (sh. seguõli, ketiõli, määrded). Täpsem info kasutusjuhendis.
  8. Veendu enne iga kasutuskorda seadme ohutuses (lõtkud, lekked) ning kasutusvalmiduses.
  9. Tõrgete ja kahtluste korral lõpeta koheselt töö ning pöördu lähimasse STIHL autoriseeritud hooldetöökotta.
  10. Puhasta seade pärast igat kasutuskorda sh: mootori jahutuskanalid (starteri avad ja silindri jahutusribid), lõikeseadeldis (juhtplaadi õlituskanalid, ketikaane- ja kaitsmete alused ning ümbrused). Puhastamisel lähtu tootja poolsetest soovitustes ja nõuetest (vt. Kasutusjuhendit või www.stihl.ee )
  11. Hoiusta seadet kuivas ja soovitatavalt soojas ruumis. Uuri lisaks kasutusjuhendit.
  12. Täiendavate hooldamise-, kasutamise- ja remondi küsimustes pöördu STIHL autoriseeritud hooldetöökoja poole või külasta www.stihl.ee